همکاری با آموزشگاه ها

نحوه همکاری خانم سیده مهناز بخشایش با آموزشگاه بدین صورت میباشد که میبایست در اول هر سال و یا در بازه زمانی مشخصی قراردادی بین آموزشگاه و خانم مهناز بخشایش منعقد و کلیه شرایط ، خواسته ها طرفین مطرح و به توافق نهایی رسیده و نیز قرارداد امضا گردد.همچنین در صورت دور بودن مسافت محل آموزشگاه مدیر آموزشگاه می بایست نسبت به ایاب و ذهاب خانم سیده مهناز بخشایش اقدامات لازم را بعمل آورد.همچنین جهت دریافت قرارداد لطفا از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی اقدام فرمائید.