دوره های مجازی

تدریس از طریق دوره های مجازی

با توجه به تکنولوژی های جدید برای هنر جویانی که بدلیل بعد مسافت قادر به شرکت در دوره های حضوری نیستند می توانند با ثبت نام در کلاس های موسقی خانم سیده مهناز بخشایش و عقد قرارداد از طریق مجازی نسبت به برگزاری دوره اقدام کرد و میبایست در زمان برگزاری کلاس هنر جو نسبت به نیازمند های لازم از جمله اینترنت پرسرعت و… اقدامات شایسته بعمل آورده شود
همچنین برای تدریس به این دسته از هنرجویان فقط در ساعات خاصی نسبت به برگزاری کلاس خانم سیده مهناز بخشایش اقدام شود و کلیه امور مربوطه و شرایط آن هماهنگی بعمل می آید و در صورت توافق نهایی قراردادی منعقد می گردد که هنر جو موظف است آن را امضا و ایمیل کند.همچنین جهت دریافت قرارداد لطفا از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی اقدام فرمائید.