دوره های خصوصی

برای برگزاری دوره های خصوصی با خانم سیده مهناز بخشایش شرایط خاصی وجود دارد و میبایست قبل از هر اقدامی هنر جو و یا والدین آنها بصورت حضوری جلسه ای برگزار شود که در این جلسه نسبت به تعیین سطح شدن هنر جو و دیگر شرایط مورد گفتگو قرار میگرد و در صورت توافق اولیه در زمان مشخصی یک جلسه آموزشی برگزار می شود تا هنر جو از کیفیت و نحوه تدریس و روند دوره بیشتر آگاه شود و در پایان جلسه فوق در صورت تمایل خانم سیده مهناز بخشایش و هنرجو قراردادی در این خصوص منعقد می گردد.
همچنین هزینه برگزاری این جلسه نصف جلسه اصلی میباشد و کلاس های خصوص شرایط سنی خاصی ندارد و هنر جو از 5 سال به بالا میتوان در این دوره های خصوصی شرکت کنند.
همچنین جهت دریافت قرارداد لطفا از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی اقدام فرمائید.