دوره های مجازی

This post is also available in: English

تدریس از طریق دوره های مجازی

با توجه به تکنولوژی های جدید برای هنر جویانی که بدلیل بعد مسافت قادر به شرکت در دوره های حضوری نیستند می توانند با ثبت نام در کلاس های موسقی خانم سیده مهناز بخشایش و عقد قرارداد از طریق مجازی نسبت به برگزاری دوره اقدام کرد و میبایست در زمان برگزاری کلاس هنر جو نسبت به نیازمند های لازم از جمله اینترنت پرسرعت و… اقدامات شایسته بعمل آورده شود
همچنین برای تدریس به این دسته از هنرجویان فقط در ساعات خاصی نسبت به برگزاری کلاس خانم سیده مهناز بخشایش اقدام شود و کلیه امور مربوطه و شرایط آن هماهنگی بعمل می آید و در صورت توافق نهایی قراردادی منعقد می گردد که هنر جو موظف است آن را امضا و ایمیل کند.همچنین جهت دریافت قرارداد لطفا از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی اقدام فرمائید.