همکاری با آموزشگاه ها

نحوه همکاری با آموزشگاه بدین صورت میباشد که میبایست در اول هر سال و یا در بازه زمانی مشخصی قرارداد ی بین آموزشگاه و خانم بخشایش منعقد و کلیه شرایط ، خواسته ها مطرح و به توافق نهایی رسیده و در اخر قرارداد امضا گردد.
همچنین در صورت دور بودن مسافت محل آموزشگاه مدیر آموزشگاه می بایست نسبت به ایاب و ذهاب خانم بخشایش اقدامات لازم را بعمل آورد.
همچنین فرمت قرارداد با آموزشگاه را از لینک زیر می توان دانلود کرد.
قراردادبا آموزشگاه